Видимі від початку моделі алгоритмів побудови Підмереж в AGTIntellegence network

©П.Дробишев, Д.Новгородкіна

Видимі від початку моделі алгоритмів побудови Підмереж в AGTIntellegence network.

Назвемо:

AGTInw (Застосунок) – програму-додаток для гаджета, що з’єднує гаджети і людей, які працюють на них, через інтернет, далі – застосунок.

AGTIntelligence network (далі – Мережа) – підмережа в інтернеті, що об’єднує людей і гаджети зі встановленим застосунком AGTInw, з метою отримувати або надавати роботи в Мережі.

AGTIneuron (Агент) – об’єднання в роботі в Мережі людини (далі Власника, AGTIowner), яка працює в мережі на застосунку AGTInw, з її Гаджетом.

AGTIgadget (АГТІгаджет, Ґаджет) – ґаджет, під’єднаний до Мережі та на якому працює Власник

SubnetAGTI (Підмережа) – об’єднання Агентів, які виконують певне завдання.

Проста програма (simple procedure) – параметрична програма, яку, з різними параметрами, можна завантажити одночасно багаторазово з різними параметрами (необхідну в Підмережі кількість разів) на один Гаджет, і всю цю кількість Гаджет успішно та швидко виконує.

Цілепокладання (goalset) – волевиявлення Агента (тов) для створення або участі в роботі Мережі

AGTIsynapse (Синапс) – з’єднання двох Агентів, що має власну вагу і, можливо, власну просту програму роботи. Агент акцептує (встановлює в Додаток на своєму Гаджеті) Синапс в автоматичному або ручному (з волі Власника) режимі.

AGTIsynmatrix (Синапс-матриця) – Якщо Три або більше Агентів з’єднані простою програмою Р(А, B, C, …) на кшталт Синапса, але об’єднуючого кілька Агентів одразу (термін ©V.Bubnov).

Вага (AGTIpower) Агента – тензорна функція (від часу та інших параметрів), наявна в кожного Агента, різна в кожний момент, доступна для ознайомлення (можливо, частково) усім Агентам, і служить для кластеризації Мережі за цілепокладанням.

Кластеризація Агентів

Для того, щоб Агенти, які створюють Підмережу, могли набрати необхідних Агентів у кожний шар своєї Підмережі, доцільно створити методику маркування Агентів Вагами – тензорними функціями (від часу та інших параметрів). Агенту А відповідає Т(А).

Якось так:

– Власник Агента може працювати в AGTInw зараз і ще дві години

– Власник Агента живе в Польщі понад два роки

– Гаджет Агента готовий надати для роботи в AGTInw 1Gb оперативної пам’яті

– Оплата за 100 годин роботи Гаджета не більше 5 AGTI

І таке інше…

Ступені доступів різних Агентів до Ваги можуть бути різними.

Побудова підмережі традиційної архітектури

Група Агентів (зазвичай пов’язана синапс-матрицею), що створює Підмережу Р, обирає цільові параметри P, тобто її практичні функції, оплату за участь С (Т (А)) і бонус за результат PR (A), учасників шарів обирають (за їхнім акцептом) за параметрами ваг, які підходять кожному шару, у такий спосіб кластеризуючи Підмережу.

Усередині та між шарами Підмережі створюються Синапси Р(А,B) – тензори у вигляді простих програм, можливо, й генеровані автоматично за алгоритмом творцями Підмережі для кожного Синапсу, P(A,B) завантажуються у Гаджети А та В і можуть бути різними, проте гарантуватимуть швидку взаємодію А та В. Взаємодія в даній Підмережі між А і В проходить через конкретний Синапс P(A,B).

Таким чином, нейромережа традиційної архітектури легко задається функціями синапсів у кластеризованих Вагами Агентів шарах.

Нетрадиційна архітектура.

P(A,B) може мати якийсь стохастичний параметр р з деяким розподілом ймовірності значень (у цей момент часу, або від адреси в Мережі, Підмережі тощо). Тоді й сама Підмережа починає поводитися імовірнісно, на зразок живого мозку. Назвемо таку Підмережу стохастичною.

Архітектура стохастичних мереж із синапсними матрицями підлягає вивченню, AGTIntellegece network дає повноцінну можливість для експериментів, вивчення та використання подібних Підмереж.

Фрактальна мережа. Агент A1, учасник підмережі Р1 для реалізації цілепокладання Р1 створює Підмережу Р2, далі. У ній агент А2 створює Р2 і так кілька шарів.

Таким чином, методику побудови Підмереж в AGTIntelligence network загалом описано, і в подальших статтях вказуватимемо вже примірні алгоритми, що запустять Мережу в корисну людям роботу.